PRENUMERATA SUDARANT AUTOMATINIO MOKĖJIMO SUTARTĮPradžia | Kaina | Rašykite mums | Dažnai užduodami klausimai

„Lietuvos ryto“ prenumeratos sutartis, kai atsiskaitoma automatinio mokėjimo būdu

Automatinis mokėjimas – patogus būdas atsiskaityti už dienraščio „Lietuvos rytas“ prenumeratą.

1. Sutarties sąvokos:

IPS – Leidėjo interneto prenumeratos svetainė https://prenumerata.lrytas.lt;

IPS RV – Leidėjo interneto prenumeratos svetainės sritis, skirta registruotiems vartotojams. Šioje srityje Klientas gali valdyti jam teikiamas paslaugas;

Kainynas – galiojantis Leidėjo kainynas, skelbiamas Leidėjo interneto prenumeratos savitarnos svetainėje https://prenumerata.lrytas.lt, bei Leidėjo prenumeratos skyriuose;

Mokėtojas (Klientas) – fizinis ar juridinis asmuo, sudaręs Leidėjo leidžiamų leidinių prenumeratos sutartį, kai atsiskaitoma automatinio mokėjimo būdu;

Leidėjas – UAB „Lietuvos rytas“, Gedimino pr. 12A, 01103 Vilnius, Lietuva, tel. (8 5) 274 3777, bankų sąskaitos: Nr. LT96 7044 0600 0129 4678 AB SEB banke; Nr. LT40 7300 0100 0005 1522 „Swedbank“, AB; Nr. LT50 4010 0424 0002 1206 AB DNB banke; Nr. LT86 7400 0101 4062 3817 „Danske Bank“ A/S Lietuvos filiale; Nr. LT37 2140 0300 0003 3125 „Nordea Bank“ banke; Nr. LT64 7180 3000 2246 7907 AB Šiaulių banke;

Mokėtojo (Kliento) kodas – Leidėjo interneto prenumeratos savitarnos svetainėje https://prenumerata.lrytas.lt suteiktas mokėtojo kodas;

Platintojas – spaudos pristatymo tarnyba;

Prenumeratorius – prenumeruojamo leidinio gavėjas;

Pristatymo adresas – tikslus Prenumeratoriaus adresas Lietuvos Respublikos teritorijoje;

Šalys – Klientas ir Leidėjas, kartu arba atskirai;

Automatins mokėjimas – e. sąskaitos apmokėjimo būdas, kai Mokėtojas paveda Bankui automatiškai, gavus Mokėtojui skirtą e. sąskaitą, Mokėtojo vardu iš Mokėtojo nurodytos sąskaitos Banke pervesti lėšas į e. sąskaitoje nurodytą Leidėjo banko sąskaitą;

e. sąskaita – Mokėtojui skirta sąskaita, kurią Leidėjas elektroniniu būdu pateikia per Mokėtojo interneto banką.

2. Bendrosios nuostatos

2.1. Šiomis tipinėmis sąlygomis nustatoma Leidėjo prenumeratos paslaugų teikimo Klientui tvarka.

2.2. Klientu gali tapti „Swedbank“, SEB, DNB, „Danske Bank“, „Nordea“ir Šiaulių banko klientai, užsiregistravę Leidėjo IPS svetainėje.

2.3. Klientui skirtą informaciją Leidėjas siunčia Kliento pateiktu e. pašto adresu.

3. Teisės

3.1. Kliento teisės

3.1.1. Prisijungęs prie Leidėjo IPS RV ar pateikęs pageidavimą raštu Klientas turi teisę:

laikinai sustabdyti prenumeratos pristatymą (pavyzdžiui, atostogų metu);

keisti prenumeratos pristatymo adresą;

užsakyti kitus leidinius;

matyti per pastaruosius 12 mėnesių atliktus automatinio mokėjimo pervedimus bei išrašytas PVM sąskaitas faktūras;

nutraukti bet kurio leidinio prenumeratos pristatymą;

nutraukti šią sutartį.

Pastaba: visi prenumeratos užsakymo pakeitimai galimi nuo Kliento pasirinktos datos, bet ne anksčiau kaip prieš septynias kalendorines dienas.

3.1.2. Reikšti Leidėjui nusiskundimus dėl nepristatytų leidinių.

3.1.3. Pasinaudoti Leidėjo skelbiamomis specialiomis akcijomis ar suteikiamomis nuolaidomis, skirtomis leinių užsakymams, už kuriuos atsiskaitoma automatinio mokėjimo būdu.

3.2. Leidėjo teisės

3.2.1. Pateikti Mokėtojui per jo banką (interneto banke) e. sąskaitą už praėjusį mėnesį Klientui pateiktus leidinius.

3.2.2. Reikalauti iš sutartinių įsipareigojimų nevykdančių Klientų padengti skolą ir sumokėti 6 (šešis) proc. metinių palūkanų už suteiktas ir laiku neapmokėtas prenumeratos paslaugas.

3.2.3. Klientui per 30 kalendorinių dienų nelikvidavus skolos, Leidėjas visus duomenis apie skolininką gali perduoti skolininkų duomenų bazes administruojančioms bei skolų išieškojimo bendrovėms.

4. Pareigos

4.1. Kliento pareigos

4.1.1. Užtikrinti, kad Kliento sąskaitoje būtų pakankamai lėšų atlikti e. sąskaitos automatinį apmokėjimą už suteiktas prenumeratos paslaugas.

4.1.2. Sudaryti sąlygas leidinių platinimo tarnyboms, kad jos galėtų pristatyti Prenumeratoriams Kliento užsakytus leidinius.

4.2. Leidėjo pareigos

4.2.1. Pristatyti Kliento užsakytus leidinius jo nurodytu adresu Lietuvos Respublikos teritorijoje. Leidiniai Prenumeratoriams pristatomi kasdien jų išleidimo dieną, išskyrus pirmadienius, sekmadienius ir švenčių dienas.

4.2.2. Klientui pageidaujant, pateikti PVM sąskaitą faktūrą jo nurodytu e. pašto adresu. Ši sąskaita taip pat bus įdėta į Jūsų interneto banką.

4.2.3. Nagrinėti Kliento nusiskundimus dėl Prenumeratoriaus negautų leidinių.

5. Atsiskaitymų tvarka

5.1. Paslauga apmokama automatinio mokėjimo būdu pervedant lėšas iš Kliento atsiskaitomosios sąskaitos jo nurodytame banke.

5.2. Prenumeratorius sutinka, kad Leidėjas pateiktų e. sąskaitas už prenumeratos paslaugas Mokėtojui automatiniam apmokėjimui atlikti už praėjusį mėnesį pateiktus leidinius pagal prenumeratoriaus užsakymą. Šis sutikimas yra daugkartinis.

5.3. Jei dėl lėšų trūkumo ar kitų priežasčių nebus galima atlikti automatinio e. sąskaitos apmokėjimo, susidariusią skolą Klientas gali apmokėti pervedimu iš kitos sąskaitos, nurodydamas Mokėtojo (Kliento) kodą ar atvykęs į Leidėjo buveinę.

5.4. Jei prenumeratos pradžia nesutampa su kalendorinio mėnesio pradžia ar Klientas buvo laikinai sustabdęs prenumeratos pristatymą, ne viso mėnesio leidinio prenumeratos kaina lygi leidinio prenumeratos mėnesio kainai, padalintai iš visų tą mėnesį išleidžiamų leidinio egzempliorių skaičiaus ir padaugintai iš pristatomų tą mėnesį leidinio egzempliorių skaičiaus.

6. „Lietuvos ryto“ prenumeratos sutarties, kai atsiskaitoma automatinio mokėjimo būdu, sąlygų ir kainyno keitimas

6.1. Leidėjas turi teisę keisti ir papildyti Sutarties sąlygas ar Kainyną, apie pasikeitimus Klientui pranešant ne vėliau kaip prieš 30 kalendorinių dienų.

6.2. Nesutikdamas su Sutarties sąlygų ar Kainyno pakeitimu (6.1. punktas) Klientas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį.

6.3. Šalys susitaria, kad, Klientui per 30 kalendorinių dienų nepasinaudojus Sutarties 6.2. punkte jam suteikta teise, laikoma, jog Klientas sutiko su atitinkamais pakeitimais.

7. Sutarties galiojimas ir nutraukimas

7.1. Sutartis įsigalioja nuo Kliento pasirinktos prenumeratos pradžios datos.

7.2. Klientas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį. Tai jis gali padaryti Leidėjo IPS RV ar raštu pranešęs Leidėjui ne vėliau kaip prieš septynias kalendorines dienas.

7.3. Klientui vienašališkai nutraukus sutartį, Leidėjas turi teisę išieškoti iš Kliento likusią skolą už iki Sutarties nutraukimo suteiktas ir neapmokėtas paslaugas.

7.4. Leidėjas turi teisę vienašališkai, įspėjęs Klientą jo pateiktu e. pašto adresu arba Prenumeratoriaus adresu, nutraukti leidinių pristatymą, jei Klientas yra įsiskolinęs daugiau kaip 20 kalendorinių dienų.

7.5. Jei prenumeratos pristatymas buvo nutrauktas dėl Kliento skolos, jam likvidavus skolą, prenumeratos pristatymas atnaujinamas, bet ne anksčiau kaip per septynias kalendorines dienas.

7.6. Jei įsiskolinęs Leidėjui Klientas sudaro naują Sutartį, Leidėjas pasilieka sau teisę neteikti prenumeratos pristatymo paslaugų tol, kol nebus likviduotos ankstesnės skolos.

8. Kitos nuostatos

8.1. Ginčus, susijusius su Sutartimi, Šalys sprendžia derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos teismuose pagal Lietuvos Respublikos galiojančius įstatymus.

8.2. Sudarydamas Sutartį Klientas suteikia Leidėjui ir jo partneriams teisę naudoti jo ir Prenumeratoriaus asmeninius duomenis, jei tai yra būtina siekiant tinkamai įvykdyti Sutartį, įskaitant ir įvairios su Sutartimi susijusios informacijos siuntimą Kliento ar Prenumeratoriaus adresu. Be to, Klientas sutinka, kad jo ar Prenumeratorių pokalbiai su Leidėjo platinimo tarnyba gali būti įrašinėjami. Šie įrašai laikomi konfidencialiais.

8.3. Pagal Prašymą pateikti E. sąskaitą susiklosčiusiems atitinkamo banko ir e. sąskaitos gavėjo/mokėtojo santykiams yra taikomos to banko paslaugų teikimo bendrosios taisyklės ir Mokėjimo paslaugų teikimo sąlygos. Bankų paslaugų teikimo bendrosios taisyklės, Mokėjimo paslaugų teikimo sąlygos bei jų pakeitimai ir papildymai skelbiami viešai bankų interneto svetainėse. Už bankų pagal šį prašymą teikiamas paslaugas e. sąskaitos gavėjas/mokėtojas privalo mokėti bankui mokesčius pagal atitinkamo banko kainyne nustatytus įkainius ir tvarką. Bankų patvirtinti paslaugų ir operacijų įkainiai skelbiami viešai bankų interneto tinklapiuose.